fbpx

תקנון ותנאי שימוש

כללי 

 1. יהושע נדל"ן ו/או לירן יהושע (להלן: "החברה") היא המפעילה והבעלים של אתר yehoshua-nadlan.
 2. תנאי שימוש המפורטים כאן חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין ובעקיפין, ובגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש"). המילה "שימוש" תכלול את הפעולות הבאות: גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או ביקור באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
 1. כל שימוש בתנאי השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 2. החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ומרגע עדכונם באתר תנאי השימוש יחייבו אותך.
 3. החברה רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
 4. בשימושך באתר ובכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש, והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.

 

הגבלת אחריות החברה לגבי השימוש באתר

 

 1. שירותי האתר, המידע, התכנים והנתונים המובאים בו (להלן: "שירותי האתר") מוצעים לך "AS IS" ללא אחריות, והחברה, מנהלים, בעלי מניותיה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו לא יישאו באחריות לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.
 2. הינך מסכים כי בקבלת תנאי השימוש אתה מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
 3. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (להלן" "שירותי צד שלישי") הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.
 4. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
 5. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור ובתוך כך אנטנות סלולר, מוסדות לימוד וכולי. נתוני הפרויקטים עתידים להשתנות. נתוני הפרויקטים אינם סופיים, וייתכן ויבוצעו בהם שינויים כתוצאה מאילוצים ביצועיים ו/או תכנוניים. ההדמיות המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד. לחברה עומדת הזכות לשנות תכניות, מפרטים, פריטים וספקים, כתוצאה מאילוצים ביצועיים, תכנוניים ואחרים.
 6. יודגש כי מחירי הדירות המוצגים באתר נקבעים על ידי יזם של כל פרויקט, והחברה אינה אחראית על כל שינוי ו/או אי התאמה בין המחירים שיוצגו באתר לבין המחירים שכל יזם משווק את הפרויקטים. לכל יזם הזכות לשנות את המחיר של כל דירה בכל פרויקט בכל רגע נתון, והחברה הינה רק גורם המציג את המחירים ואין היא ו/או היזם אחראים על אי התאמה כזו או אחרת.
 7. כמו כן, הנתונים המוצגים בדפי הפרויקטים אודות סביבת המגורים הכוללים חיתוכים לפי דמוגרפיה, מצב משפחתי וכיו"ב – לקוחים מאתר משרד החינוך ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לחברה אין בעלות על הנתונים והמידע הנמסר הינו בגדר המלצה בלבד ונתון לשינויים בהתאם למדיניות משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 8. באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו.
 9. בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
 10. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.
 11. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.
 12. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

 

קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר

 

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מכלול התוכן שבאתר (כולל עיצובו הגראפי, שכבות המידע על גבי המפות, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, מרכיביו הצורניים והמהותיים והתוכנה) הנן של החברה באופן בלעדי, למעט היכן שמצוין במפורש אחרת.
 2. המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
 3. הינך מתחייב להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
 4. אינך רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו.
 5. אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
 6. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב
 7. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.

 

הדמיות תוכניות דירה ו/או תוכניות בתלת מימד

 

 1. ההדמיה נועדה לצרכי המחשה בלבד, ואינה תחליף לביצוע בדיקות שמאיות, משפטיות, הנדסיות או תכנוניות. מובהר כי הואיל ומדובר בהדמיה בלבד, ייתכנו פערים משמעותיים בין ההדמיה לבין המצב בפועל.
 2. טרם ביצוע כל התקשרות או הסכם ביחס למקרקעין יש לבחון את מסמכי ההסכם לרבות תכנית המכר המחייבת. ההדמיה אינה מסמך מחייב.
 3. הנתונים שעליהם מתבססת ההדמיה התקבלו מהיזם הרלבנטי ולא מהיתר בניה או הבניה בפועל. החברה אינה אחראית לכל סטיה או אי התאמה בין ההדמיה לבין תכניות המכר או היתר הבניה או הביצוע בפועל, והריהוט בהדמיה הוא להמחשה בלבד.
 4. תמונות הפנורמה ו/או הנוף ו/או הסביבה המופיעים בהדמיה הינם להמחשה בלבד ואין לראות באמור משום התחייבות או ביטוי למצב בפועל, בכלל זאת בעת ביצוע הבניה או אחריה.
 5. כל הפרטים המופיעים ביחס לפרויקט מכל סוג, לרבות אך לא רק תרשימים, תמונות, תצוגת תלת מימד, ייקראו "ההדמיה".

 

העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

 

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש /מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי החברה עקב כך.

 

מדיניות ניהול פרסומות באתר

 

 1. הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה – "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.
 2. החברה משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך.

 

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

 

 1. החברה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.
 2. בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.
 3. נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

 

אבטחת המידע ו/או אובדנו

 

 1. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 2. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.